top of page

MODERNÍ ŠKOLA – reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2574 – EU peníze školám

Cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, sekundárního, terciálního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
 
Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení motivace k dalšímu vzdělávání.
 
Cílem podpory OP VK oblasti podpory 1.4 je zvýšení kvality vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, p. o.
 
Cílovou skupinou projektu jsou všichni žáci základní školy a všichni pedagogičtí pracovníci – učitelé základní školy.
 
V rámci projektu jsou realizovány klíčové aktivity I – Čtenářská a informační gramotnost, III – Využití ICT, V – Přírodní vědy.
 
Projekt je realizován v období od 01. 06. 2011 do 30. 11. 2013.
 
I - ČTENÁŘSKÁ A INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
 
V rámci této klíčové aktivity byli pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořeni pedagogičtí pracovníci v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni ve využívání moderní výpočetní techniky, k vytváření moderních výukových programů, k využívání moderních výukových programů.
 
III – VYUŽITÍ ICT
 
Tato klíčová aktivita byla rovněž vybrána s cílem zkvalitnit výuku prostřednictvím veškerých činností využívajících digitální technologie. V rámci této oblasti bylo modernizováno vybavení školy ICT, v rámci této aktivity vytvářeli pedagogičtí pracovníci digitální výukové materiály /DUMy/ pro všechny naukové předměty napříč ročníky. Během realizace projektu vzniká 600 DUMů, které jsou k dispozici žákům i učitelům ve škole. V případě zájmu můžeme DUMy poskytnout učitelské veřejnosti na požádání na adrese školy zsjak@seznam.cz. Žáci jsou tak vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, umožňuje to i zvýšit jejich motivaci ke vzdělávání i ke zlepšení studijních výsledků.
 
V rámci této aktivity byli pedagogičtí pracovníci proškoleni k využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě, touto klíčovou aktivitou byl podpořen jejich profesní růst.
 
V – PŘÍRODNÍ VĚDY
 
Cílem této klíčové aktivity bylo zlepšení materiálního vybavení a získání nových výukových materiálů, které podpoří zavádění vyučovacích metod, výukových forem a činností, které povedou ke zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů. Byly zakoupeny a modernizovány výukové prostředky zejména pro předměty přírodopis, fyzika, chemie, prvouka, přírodověda. Pedagogičtí pracovníci vytvořili a ověřili sadu 72 DUMů pro přírodovědu ve 4. ročníku a 72 DUMů pro přírodopis v 6. ročníku, které navzájem žáci i pedagogičtí pracovníci sdílejí. Na požádání jsou k dispozici i ostatní učitelské veřejnosti. Současně byli pedagogičtí pracovníci podpořeni v rámci dalšího vzdělávání k vzdělávání se v zavádění inovativních metod a forem výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.
bottom of page